Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuvien tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen, sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin

Diarium tietosuojalausekkeen löydät täältä: https://www.diarium.fi/tietosuojaseloste/

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Mielitekoja, Piamari Kaario
Osoite: Ulvilantie, 00350 Helsinki
Puhelin: +358 505500068
Sähköposti: piamari@mielitekoja.fi
Yhteyshenkilö: Piamari Kaario

Tietosuojavastaava tietosuojan riketilanteissa:

Janne Pasma
Tievantie 4
95980 Ylläsjärvi
janne.pasma@louru.fi
+358 400 833 354

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsittelemme asiakkaiden antamia tietoja ja niiden käyttötarkoituksia.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaiden henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että suoramarkkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Mielitekoja.fi:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; IP-osoitteet.
Rekisteröidyn fyysinen soveltuvuus palvelun tarjoamiseksi

Näitä tietoja vastaanotamme sähköpostitse, ”Ota yhteyttä” -formin kautta, puhelimitse sekä asiakkaan / rekisteröidyn kanssa kasvotusten. Potilaskanta on kolmannen osapuolen tarjoama työkalu, jonka tietosuojalausekkeen löydät tämän selostuksen alusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksemme järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu ja turvattu niin, ettei niihin päästä käsiksi kolmannen, eli vieraan osapuolen ansiosta.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Lähtötilanteemme on, että me emme jaa tietoa kolmannelle osapuolelle missään tilassa. Mikäli yhteistyö kolmannen osapuolen, eli alihankkijan kanssa sitä vaatii tulevaisuudessa, päivitämme tämän selosteen sen mukaiseksi, sekä ennen tietojen jakamista varmistamme asiakkaalta tämän toimen hyväksytyksi.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelut sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa). Muutoin henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Mielitekoja.fi:n asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 24 kuukauden ajan asiakkuuden päättymisestä yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Profilointi

’Mielitekoja’ voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa asiakkaan automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä, sekä asiakkuutensa mukana saatavia vapaaehtoisia etuja.

Esimerkiksi jos tarjoamme asiakkaallemme tuotetta, voimme tehdä sen käyttäen rekisteröidyn asiakastietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojensa poistamista;
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
    vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on OY:n oikeutettu etu;
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. ’Mielitekoja’ voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Asiakkaan, eli rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@louru.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Janne Pasma
Tievantie 4
95980 Ylläsjärvi

’Mielitekoja’ pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostettaan palvelun kehittyessä, ja nämä muutokset tuodaan esille ennen uuden palvelun julkaisemista.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20/11/2020